KEDİ VE KÖPEK MAMASI SATIN ALINACAKTIR

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı Kedi ve Köpek Maması Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
A) isim : BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
B) Adresi : NİSPETİYE MAHALLESİ AYTAR CADDESİ BAŞLIK SOKAK NO:1 34340 – BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
C) Telefon ve faks numarası : 2123194231 – 2123194232
C) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :

2-İhale konusu mal alımın

A) isim : 2024 Yılı Kedi ve Köpek Maması Alımı İşi
B) Niteliği, türü ve miktarı : 10.000 Kilogram Yetişkin Köpek Kuru Maması 1000 Kilogram Yavru Köpek Kuru Maması 1.500 Adet Köpek Yaş Maması (400 gr) 12.000 Kilogram Yetişkin Kedi Kuru Maması 1000 Kilogram Yavru Kedi Kuru Maması 1.500 Adet Yetişkin Kedi Yaş Maması (400 gr)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
C) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Veteriner İşleri Müdürlüğünün belirleyeceği yer veya yerlere teslim edilecektir.
C) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra mamalar 31.12.2024 tarihine kadar 2 partide peyder pey olarak teslim alınacaktır.
D) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacaktır.

3-İhalenin

A) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.07.2024 – 10:30
B) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
T.C Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarlarından alınmış analiz raporu
4.1.2.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN02056138

Kaynak bağlantısı