sex

beylikdüzü escort şirinevler escort
ankara escort ankara escort antalya escort

escort izmit | izmit escort | kocaeli escort | escort kocaeli

Bugun...
Bizi izleyin:

  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ  15 KALEM GİYİM MALZEMELERİ VE GÜVENLİK EKİPMANLARI ALIMI

  İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  15 Kalem Giyim Malzemeleri ve Güvenlik Ekipmanları Alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası

  :

  2019/526252

   

  1-İdarenin

  a) Adresi

  :

  BOR YOLU ÜZERI 7.KM. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI KARSISI MERKEZ KAMPÜS NİĞDE MERKEZ/NİĞDE

  b) Telefon ve faks numarası

  :

  3882252633-53 - 3882252627

  c) Elektronik Posta Adresi

  :

  imidihale@ohu.edu.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

  :

  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

  2-İhale konusu malın

  a) Niteliği, türü ve miktarı

  :

  15 Kalem Giyecek Malzemeleri ve Güvenlik Ekipmanları Alımı
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Teslim yeri

  :

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü ilgili birimleri

  c) Teslim tarihi

  :

  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihale kapsamında alınan malzemeler ve ekipmanlar yüklenici tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilecektir. Malzemeler ve ekipmanlar teslim edildikten sonra yüklenici ile malzemeleri teslim alan personel tarafından imzalanan teslim tutanağı en geç 24 saat içerisinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer

  :

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

  b) Tarihi ve saati

  :

  01.11.2019 - 10:00

  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  Giyim malzemeleri ve ekipmanlarında teknik şartnameye uygun ikişer adet numune Üniversitemize teslim edilecektir. Numuneler incelenerek şartnameye uygun görüldüğü taktirde birer adedi mühürlenerek yüklenici firmaya verilecek. Diğer numune mühürlenerek üniversitemizde şahit numune olarak saklanacaktır.

  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:

  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  ÇOK OKUNAN HABERLER
  SON YORUMLANANLAR
  FOTO GALERİ
  • Atatürk
   Atatürk
  • Fantastik
   Fantastik
  • Yurdum İnsanı
   Yurdum İnsanı
  • Bebişler
   Bebişler
  FOTO GALERİ
  VİDEO GALERİ
  • AFRİN'E SELAM OLSUN
   AFRİN'E SELAM OLSUN
  • TEZYEM KADAR OLAMADIM
   TEZYEM KADAR OLAMADIM
  • NİĞDE'DE YILANLARIN DANSI
   NİĞDE'DE YILANLARIN DANSI
  • CESEDİN YERİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN NİĞDE CEZAEVİNDEN KAÇTI
   CESEDİN YERİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN NİĞDE CEZAEVİNDEN KAÇTI
  • GÖRÜNMEZ KAZA
   GÖRÜNMEZ KAZA
  • SOKAK PATİLERİNE UZANAN KADIN ELİ
   SOKAK PATİLERİNE UZANAN KADIN ELİ
  VİDEO GALERİ
  YUKARI