sex

beylikdüzü escort şirinevler escort
ankara escort ankara escort antalya escort

escort izmit | izmit escort | kocaeli escort | escort kocaeli

Bugun...
Bizi izleyin:

  NİĞDE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  İHALE İLANI

  ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

  AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
  Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İhale Kayıt Numarası

  :

  2019/552212

  1-İdarenin

  a) Adresi

  :

  Nar Mahallesi Osmanlı Sok. No:1 51100 NİĞDE MERKEZ/NİĞDE

  b) Telefon ve faks numarası

  :

  3882323486 - 3882323403

  c) Elektronik Posta Adresi

  :

  nigde@aile.gov.tr

  ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

  :

  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu hizmetin

  a) Niteliği, türü ve miktarı

  :

  İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların 8 Kısımdan oluşan; 1 Adet Sürücülü 4+1 Binek Araç, 4 Adet Sürücülü, 1 adet Sürücüsüz 4+1 Pick-Up ve 4 Adet Sürücülü 16+1 Minibüsten oluşan araç kiralama hizmeti alımı işidir.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  b) Yapılacağı yer

  :

  1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Nar Mah. Osmanlı Sok, No:1 Merkez/NİĞDE, 2-Niğde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü / Nar Mah. Osmanlı Sok. No:1 Merkez/NİĞDE, 3-Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü / Nar Mah. Osmanlı Sok. No:1 Merkez/NİĞDE, 4-Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü / Kumluca Mah. Hastaneler Cad. No:18 Merkez/NİĞDE, 5-Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü / Efendibey Mah. Kır Çiçeği Sok. No:1 Merkez/NİĞDE, 6-Bor Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü / Fatih Mah. Huzurevi Sok. No:11/C Bor/NİĞDE, 7- Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü / Fatih Mah. Huzurevi Sok. No:11/1 Bor/NİĞDE, 8- Altunhisar Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü / Sağlık Mah. Şehit Abdulkadir Tanık Cad. No:228 Altunhisar/NİĞDE

  c) Süresi

  :

  İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


  3- İhalenin

  a) Yapılacağı yer

  :

  Niğde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Nar Mah. Osmanlı Sok. No:1 NİĞDE

  b) Tarihi ve saati

  :

  27.11.2019 - 10:00


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

  İstekliler, binek araçlar için A1 belgesi, pick-up tipi araçlar için K1 veya K1* yetki belgesi ve minibüsler için D2 yetki belgesini teklifleri kapsamında sunacaklardır


  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

   

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

  4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

   

  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

  4.4.1.

  Kamuda veya özel sektörde yapılan sürücülü veya sürücüsüz araç kiralama işleri veya servis taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.


  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanının görülmesi:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Niğde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Nar Mah. Osmanlı Sok. No:1 NİĞDE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  14.Diğer hususlar:

  Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

   

  İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.

  Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

  Sosyal Hizmet Merkezi-Niğde Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

  Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Niğde Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

  Çocuk Destek Merkezi - Niğde Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

   

  BASIN NO: 523

     ÇOK OKUNAN HABERLER
  SON YORUMLANANLAR
  FOTO GALERİ
  • Atatürk
   Atatürk
  • Fantastik
   Fantastik
  • Yurdum İnsanı
   Yurdum İnsanı
  • Bebişler
   Bebişler
  FOTO GALERİ
  VİDEO GALERİ
  • AFRİN'E SELAM OLSUN
   AFRİN'E SELAM OLSUN
  • TEZYEM KADAR OLAMADIM
   TEZYEM KADAR OLAMADIM
  • NİĞDE'DE YILANLARIN DANSI
   NİĞDE'DE YILANLARIN DANSI
  • CESEDİN YERİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN NİĞDE CEZAEVİNDEN KAÇTI
   CESEDİN YERİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN NİĞDE CEZAEVİNDEN KAÇTI
  • GÖRÜNMEZ KAZA
   GÖRÜNMEZ KAZA
  • SOKAK PATİLERİNE UZANAN KADIN ELİ
   SOKAK PATİLERİNE UZANAN KADIN ELİ
  VİDEO GALERİ
  YUKARI